Hamid, Abdul, and Fitri Fauziah. 2020. “ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH MENURUT FATWA DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH DI KOPERASI SYARIAH MASJID BESAR TEGALKALONG SUMEDANG”. Al - Mujaddid: Jurnal Ilmu-Ilmu Agama 2 (2), 9-21. https://doi.org/10.51482/almujaddid.v2i2.40.