HAMID, A.; FAUZIAH, F. ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH MENURUT FATWA DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH DI KOPERASI SYARIAH MASJID BESAR TEGALKALONG SUMEDANG. Al - Mujaddid: Jurnal Ilmu-ilmu Agama, v. 2, n. 2, p. 9-21, 29 dez. 2020.