[1]
Hamid, A. and Fauziah, F. 2020. ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH MENURUT FATWA DSN MUI NO:04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG MURABAHAH DI KOPERASI SYARIAH MASJID BESAR TEGALKALONG SUMEDANG. Al - Mujaddid: Jurnal Ilmu-ilmu Agama. 2, 2 (Dec. 2020), 9-21. DOI:https://doi.org/10.51482/almujaddid.v2i2.40.